ផតខាសត៍ មែនទែន!​ DyReelPhatcast

DyReelPhatCast is a collaborative podcast with three Cambodian creators focus on Content Creator Economy, Consumer Tech, Digital Security and Film / Video Production.

អ្នករៀបចំ [Host]

ម៉ោ ចាន់ឌី អ្នកធ្វើមាតិកា គន្លឺះ បទពិសោធន៍ បច្ចេកវិទ្យា

Chandy MAO

សក្តិ សេរីវុឌ្ឍ អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថា [AKA] ដុំហ្វីល អ្នកនិពន្ធមាតិកាលើការថតរូប បច្ចេកវិទ្យា ការថតវីដេអូ បទពិសោធន៍

Sereyvuth Sak

គឺជាអ្នកបង្កើតមាតិកាឌីជីថល បច្ចេកព័ត៌មានវិទ្យា អ្នកច្នៃប្រឌិត គន្លឹះ និងបទពិសោធន៍

Sophat CHY